Real Dom
 

Prefinancovanie stavieb

Financovanie

Cena za dielo uvedená v cenovej ponuke je konečná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu, spracovanie a likvidáciu odpadu a všetky pridružené výkony.

Cena dodávky vykonania zmeny alebo naviac práce, prípadne zmeny dohodnutého vybavenia predmetu diela nie je zahrnutá v cene diela a bude dohodnutá v príslušnom  dodatku.

 Produkt prefinancovania časti domu

 Ako novinku ponúkame finančný produkt, ktorým môžeme pomôcť pri finančnom zabezpečení stavby pokiaľ je stavba financovaná cez hypotekárny úver.

 Princíp spočíva v tom, že zákazníkovi poskytneme pôžičku na prefinancovanie spodnej stavby a hrubej stavby, čo umožní banke uvolniť splátku hypotekárneho úveru na základe zavkladovania rozostavenej stavby do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva. Podmienkou je, aby mal zákazník od banky prísľub o poskytnutí hypotekárneho úveru (tzv. certifikát).

 Naša pôžička je poskytnutá na nevyhnutný čas od začatia výstavby po zaplatenia prvej splátky hypotekárneho úveru (cca 2 - 3mesiace).

 Podmienky našej poskytnutej pôžičky budú individuálne dohodnuté s každým zákazníkom, ktorý prejaví záujem.

Platobné podmienky:

·         splátku vo výške 50% z ceny spodnej stavby  uhradí objednávateľ 21 dní pred zahájením stavby

·         splátku vo výške 50% z ceny spodnej stavby  uhradí objednávateľ do 7 dní po realizácii spodnej stavby

·         splátku vo výške 30% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ 21 dní pred zahájením vrchnej stavby

·         splátku vo výške 20% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ po dovezení domu na stavenisko

·         splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po pokládke strešnej krytiny

·         splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po dokončení hrubých rozvodov elektroinštalácií a zdravotechniky

·         splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po dokončení hrubých podláh (betónovej mazaniny)

·         splátku vo výške 5% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ po dokončení a odovzdaní stavby